Aktualności

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

06.06.2016

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STAL-SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ

 

Zarząd STAL-SYSTEMS Spółka Akcyjnej (zwana dalej Spółką) z siedzibą w Wólce Pełkińskiej 205, 37-511 Wólka Pełkińska, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000392796, działając na podstawie art. 399, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15 00 w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy Al. T. Rejtana 65.

 

   Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

   2. Wybór Przewodniczącego.

   3. Sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia wraz z wymienieniem ilości akcji, które    każdy z uczestników przedstawia i przysługujących im głosów.

   4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania    uchwał.

   5. Przyjęcie porządku obrad.

   6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

   7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

      - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

      - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

      - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz z oceny sprawozdania       finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

      - Podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.

      - Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

      - Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

      - Przedłużenie mandatów członków zarządu na następną kadencję.

      - Zmiany Statutu Spółki:

      - Skreślenie dotychczasowej treści § 13 ust. 1 Statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia:

            - „1. Zarząd składa się z 1 – 3 osób w tym z Prezesa Zarządu, V-ce Prezesa Zarządu i Członka Zarządu”

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej STAL-SYSTEMS S.A. w dniu 6 czerwca 2016 roku)

WsteczWstecz

Partnerzy