WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki pod firmą STAL-SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich przy  ul. Budowlanej 19a. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Partnerzy